Lahteen Suomen suurin biokaasujalostamo

25.07.2014 11:03

Päijät-Hämeen Jätehuollon Kujalan jätekeskukseen Lahteen on rakennettu Gasumin omistama biokaasujalostamo uuden Labion biokaasulaitoksen tuottaman kaasun jalostamista varten.

 

Biokaasua tuotetaan Labion laitoksessa kiinteistä biojätteistä ja jätevesilietteistä. Kiinteät biojätteet ovat peräisin kotitalouksista, maa- ja metsätaloudesta, kalastuksesta, puutarhanhoidosta, elintarvikkeiden valmistuksesta, elintarviketeollisuudesta ja muusta teollisuudesta. Jätevesilietteet ovat peräisin yhdyskuntajäteveden puhdistamoista ja teollisuuden jäteveden puhdistamoista.

 

Tuotettu biokaasu jalostetaan kokonaisuudessaan Kujalan jätekeskuksessa sijaitsevassa Gasumin jalostamossa ja siirretään kaasuverkon kautta tankkausasemille. Koko tuotanto (50 GWh/v) on tarkoitus käyttää liikennepolttoaineena. Ruotsalaisvalmisteinen Malmbergin vesipesujalostamo on Suomen 8. biokaasujalostamo ja niistä jalostuskapasiteetiltaan suurin (huom. 9. jalostamo valmistuu pian Laukaaseen).

 

Vuosituotanto riittäisi kattamaan paitsi Lahden myös koko Lahden seudun linja-autoliikenteen polttoainetarpeet ja sen lisäksi muutakin liikennekäyttöä. Lahden kaupunki ei kuitenkaan ole toistaiseksi päättänyt bussiliikenteen eikä muun kontrolloimansa liikenteen siirtämisestä biokaasulle. Siitä syystä ainakin aluksi lähes kaikki Lahdessa tuotettu liikennebiokaasu viedään muihin kuntiin. Lahdessa on ollut biokaasun tankkauspaikka vuodesta 2011.

 

Koska tuotettava liikennebiokaasu on kokonaan biojäteperäistä, se on oikeutettu uusiutuvan energian direktiivin ympäristöpainotuksessa tuplalaskentaan. Tälläisen biokaasun liikennekäytön energiamäärä lasketaan tilastoinnissa kaksinkertaisena, kun määritetään uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä ja sitä koskevien velvoitteiden täyttämistä.

 

Hankkeen yritykset:

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on kunnallinen, 12 kunnan omistama, jätehuoltoyritys, joka vastaa omistajakuntiensa kiinteiden jätteiden huollosta. Kujalan jätekeskus on PHJ:n tärkein toimipiste, jossa käsitellään, hyödynnetään ja loppusijoitetaan kiinteitä jätteitä, mm. biojätteitä, ja jätevesilietteitä. PHJ kerää biojätteitä kotitalouksista ja yrityksistä Labion biokaasulaitoksessa käsiteltäväksi.  

 

Lahti Aqua Oy on kunnallinen, Lahden kaupungin omistama, vesihuoltoyhtiö, joka vastaa Lahden jätevesihuollosta. Se tuottaa jätevesilietettä, joka käsitellään Labion biokaasulaitoksessa.

 

Labio Oy on Lahti Aquan (60 %) ja PHJ:n (40 &) omistama biojätteitä ja jätevesilietteitä käsittelevä kunnallinen yritys, joka aiemmin Kujalan Komposti Oy:n nimellä operoi Kujalan jätekeskuksessa sijaitsevaa kompostointilaitosta. Nimi muuttui, kun biokaasulaitoksen rakentamisesta Kujalan jätekeskukseen kompostointilaitoksen yhteyteen päätettiin. Labio operoi uutta Kujalan jätekeskuksen biokaasulaitosta, joka on primäärinen biojätteiden ja jätevesilietteiden käsittelypaikka. Kompostointilaitos jää toimintaan mädätysjäännöksen jatkokäsittely-yksiköksi.

 

Gasum Oy laajensi liiketoiminta-alueensa maakaasusta myös biokaasuun vuonna 2011, jolloin se ryhtyi siirtämään KSS Energian Kouvolassa tuottamaa liikennebiokaasua kaasuverkossaan tankkausasemille (mm. Lahteen) ja myymään niissä paineistetun maakaasun (CNG) lisäksi paineistettua biokaasua (CBG). Tällöin Suomen kansallinen maakaasuverkko muuttui Suomen kansalliseksi kaasuverkoksi. Gasumista tuli vuonna 2011 Suomen toinen CBG:n myyjä vuonna 2002 aloittaneen Kalmarin maatilan ja Metener Oy:n jälkeen. Vuonna 2012 Gasum aloitti oman liikennebiokaasutuotannon Espoon jalostamossaan, jolloin siitä tuli Suomen neljäs liikennebiokaasua tuottava yritys. Vuonna 2012 Gasumista tuli Suomen suurin CBG:n myyjä, kun se ohitti vuodesta 2002 johtopaikkaa pitäneen Kalmarin maatilan ja Metener Oy:n. Vuonna 2013 Gasumista tuli Suomen suurin liikennebiokaasun tuottaja, kun se ohitti KSS Energian (Kouvolan kaupungin omistama energiayhtiö). Vuonna 2013 Gasum aloitti nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotannon, mutta toistaiseksi sitä ei Suomen liikenteessä ole käytetty (vaikka sen käyttöön pystyviä ajoneuvoja Suomessa on). Raakabiokaasua Gasum ei tuota eikä aio aloittaakaan, mutta se omistaa pieniä osuuksia muutamista raakabiokaasua tuottavista yrityksistä.

 

Lisätietoja seuraavien linkkien kautta: