Komissio: Tuulimetaani on vähäpäästöisin polttoaine

18.10.2014 11:34

Komissio julkaisi direktiiviehdotuksen KOM(2014)617 eräiden liikennepolttoaineiden elinkaaren kasvihuonekaasuintensiteetista (KHK-intensiteetti). Mukana on fossiilisia polttoaineita sekä sellaisia uusiutuvia polttoaineita, jotka eivät ole biopolttoaineita. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat tuulimetaani ja tuulivety.

 

Paineistetulla tuulimetaanilla on alin KHK-intensiteetti: 3,3 gCO2eq/MJ. Se on 96,5 % alempi kuin tavanomaisella bensiinillä ja 95,2 % alempi kuin tavanomaisella paineistetulla maakaasulla. Tiedot perustuvat EU:n ainoaan tuulimetaanin kaupalliseen tuotantolaitokseen Saksassa.

 

Ehdotettu direktiivi täydentää polttoainelaatudirektiiviä (98/70/EY), jossa on asetettu velvoite tieliikenteessä, liikkuvissa työkoneissa ja sisävesiliikenteessä käytettävien polttoaineiden KHK-intensiteetin vähentämisestä 6 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Oletettavasti myös UE-direktiiviä (2009/28/EY) tullaan päivittämään vastaavasti. Liikennebiopolttoaineet eivät tässä päivityksessä ole mukana, koska ne jo sisältyvät molempiin direktiiveihin.

Lyhyellä tähtäimellä suurin merkitys on ei-konventionaalisten fossiilisten polttoaineiden saaminen mukaan. Monia sellaisia on markkinoilla ja niitä pyritään tuomaan sinne lisää. Ne kuitenkin nostavat kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti, osa yli  kaksinkertaiseksi, tavanomaisiin verrattuna. Nyt direktiiviin sisältyy monia ei-konventionaalisia raakaöljyjä sekä kivihiiliperäisiä polttoaineita, mutta ei vielä ei-konventionaalisia fossiilisia metaanilajeja. Sellaisiahan suunnitellaan tuotavan Suomen markkinoille LNG-terminaalien valmistuttua, joten niiden lisääminen direktiiviin olisi tarpeellista. Siihen liittyvä työ on menossa.

Direktiivi kuitenkin sisältää tavanomaisesta maakaasusta valmistettavan CNG:n (69,3 gCO2eq/MJ) ja LNG:n (74,5 gCO2eq/MJ). Vertailun vuoksi, tavanomaiselle bensiinille arvo on 93,2 gCO2eq/MJ ja sähköautojen käyttämälle keskisähkölle 150 gCO2eq/MJ. Kaikki nämä arvot ovat loppukulutukseen myytävän tuotteen keskiarvoja, jotka on laskettu EU:n markkinoilla olevista tuotantoketjuista.

 

Päivityksen jälkeen tuulimetaanilla on kaikista direktiivissä mainituista polttoaineista alimmat elinkaaripäästöt. Sellaisilla biokaasun tuotantoketjuilla, joilla vältetään metaanipäästöjä, on kuitenkin vielä tuulimetaaniakin alemmat päästöt, sillä ne ovat negatiiviset. Ne eivät kuitenkaan toistaiseksi sisälly direktiiveihin*. Mutta komission tutkimuskeskus on sellaisillekin ketjuille päästöarvoja määrittänyt ja valmisteilla on niiden saaminen myös direktiiviin. Parhaimman biokaasun tuotantoketjun (karjan lanta) päästöt ovat -69,9 CO2eq/MJ ja heikoimman (maissienergiakasvi) 40,8 gCO2eq/MJ.  Tuulimetaanille se on 3,3 gCO2eq/MJ. Kaikissa näissä luvuissa tarkoitetaan paineistettua kaasua (CBG).

Biokaasua lukuunottamatta polttoaineilla ei voi olla negatiivisia elinkaaripäästöjä.

*Tarkoittaa, että metaanipäästöjen välttämistä ei saa ottaa huomioon direktiivien sääntöjen mukaisessa laskennassa. Näihin valmistellaan korjausta.

 

Alla olevassa taulukossa on komission tutkimuskeskuksen (JRC)  laskemia metaanipolttoaineiden KHK-intensiteettejä. Jätevedenpuhdistamoiden biokaasulle ja kaatopaikkakaasulle komissio ei ole arvoja laskenut, mutta ne ovat alemmat kuin kiinteän yhdyskuntabiojätteen arvo (kuten Ruotsista ja USA:sta tunnetaan).

Polttoaine Tuotantoketju KHK-intensiteetti
[gCO2eq/MJ]
Muutos CNG:stä
LNG EU:n keskimääräinen maakaasu 74,5 +7,5 %
CNG EU:n keskimääräinen maakaasu 69,3  
CBG (CBM) Biokaasu energiakasveista: maissi 40,8 -41,1 %
CBG (CBM) Biokaasu energiakasveista: ohra+maissi 26,8 -61,3 %
CBG (CBM) Biokaasu jätteistä: kiinteä yhdyskuntabiojäte 14,8 -78,6 %
CBG (CWM, CSM) Tuuli- ja aurinkometaani 3,3 -95,2 %
CBG (CBM) Biokaasu jätteistä: karjan lanta - 69,9 -201 %

 

EU:n keskimääräisen paineistetun tuulivedyn KHK-intensiteetti on tuulimetaania korkeampi (9,1 gCO2eq/MJ) johtuen sen kompressoinnin, varastoinnin ja kuljetuksen päästöistä. Metaanin kuljetus, varastointi, kompressointi ja tankkaus on selvästi helpompaa, selvästi vähemmän energiaa kuluttavaa ja selvästi vähemmän päästöjä aiheuttavaa kuin vedyn. Vaikka tuulimetaanin tuotanto sisältää tuulivetyyn verrattuna ylimääräisen energiaa kuluttavan konversion, koko elinkaaressa tuulimetaanin päästöt ovat tuulivetyä alemmat. Mutta molemmat kuuluvat vähäpäästöisten liikennepolttoaineiden kärkisijoille.

 

Sanasto:

  • LNG = Liquefied Natural Gas = nesteytetty maakaasu (saattaa tarkoittaa myös muita fossiilisia metaanilajeja)
  • CNG = Compressed Natural Gas = paineistettu maakaasu (saattaa tarkoittaa myös muita fossiilisia metaanilajeja)
  • CBG = Compressed BioGas = paineistettu biokaasu (saattaa tarkoittaa myös muita uusiutuvia metaanilajeja)
  • CBM = Compressed BioMethane = paineistettu biometaani = biokaasu (BG) ja synteettinen biokaasu (SBG)
  • CWM = Compressed Wind Methane = paineistettu tuulimetaani
  • CSM = Compressed Solar Methane = paineistettu aurinkometaani