Suomen vuoden 2015 CBG-tilastot julkaistu

13.06.2016 14:31

Suomen vuoden 2015 liikennebiokaasutilastot julkaistiin Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa osana vuoden 2015 kansallisia biokaasutilastoja (Lampinen 2016). Biokaasun liikennekäytön kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2015: lisäystä oli 35 % edellisvuoteen verrattuna. Viimeisen vuosikymmenen aikana biokaasun liikennepolttoainekäyttö on 1200-kertaistunut. Kehitys Suomen liikennebiokaasumarkkinoiden koko historian ajalta eli vuodesta 1941 lähtien on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Liikennebiokaasun kulutus Suomessa vuosina 1941-2015. Lähde: Lampinen (2016, 13).

 

Vuosina 1941-2015 liikennebiokaasu tuotettiin pelkästään biojätteistä kotimaisissa laitoksissa. Vuonna 2015 yksi liikennebiokaasun tuotantolaitos (biokaasujalostamo) poistettiin käytöstä ja yksi uusi laitos valmistui, joten laitosten kokonaismäärä (9 kpl) oli vuoden 2015 lopussa sama kuin vuoden 2014 lopussa. Liikennebiokaasun tuotantokapasiteetti kasvoi 18 %. Tuotantokapasiteetti oli vuoden 2015 lopussa 150 GWh/v. Jalostetun biokaasun tuotanto kasvoi 146 % jo lähes 100 GWh:iin, mutta se käytettiin pääasiassa lämmitykseen.

Liikennebiokaasu on Suomessa aina kulutettu pelkästään paineistettuna 100 % biokaasuna (CBG100, Compressed BioGas 100 %). Biokaasua tankattiin sekä julkisilla että yksityisillä tankkausasemilla. Julkisten CBG100-tankkausasemien verkossa (24 asemaa) ei vuoden 2015 aikana tapahtunut muutoksia. Yksityisiä tankkausasemia oli käytössä useita eri tyyppejä.

Yhteenveto liikennebiokaasun tuotannosta ja kulutuksesta vuonna 2015 sekä muutokset vuoteen 2014 verrattuna on koottu taulukkoon 1. Julkisten CBG100-asemien sekä liikennebiokaasun tuotantopaikkojen sijainnit ovat saatavissa kartalta Biokaasun tankkausasemat ja jalostamot Suomessa. Lisätietoja vuoden 2015 tilanteesta sekä aiempien vuosien tilastotietoja on saatavissa osastossa Suomen tilastot.

 

Taulukko 1. Liikennebiokaasun tuotannon ja käytön tilasto vuodelta 2015 sekä muutos edellisvuodesta. Lähde: Lampinen (2016, 13).

Liikennebiokaasun kulutus ja tuotanto Vuonna 2015 Muutos vuodesta 2014
Biokaasun kulutus liikennepolttoaineena 23 GWh + 35 %
Liikenteen osuus biokaasun kokonaiskulutuksesta 4 % + 30 %
Liikenteen osuus jalostetun biokaasun kulutuksesta 23 % - 46 %
Biojätteiden osuus liikennebiokaasun tuotannossa 100 % 0
CBG100:n osuus liikennebiokaasun käytössä 100 % 0
Julkisten CBG100-asemien lukumäärä 24 0
Julkisten CBG100-asemien operaattoreiden lukumäärä 7 0
Liikennebiokaasun tuotantolaitosten lukumäärä 9 (10) 0
Liikennebiokaasun vuosituotantokapasiteetti 150 GWh + 18 %
Jalostetun biokaasun tuotanto 98 GWh + 146 %

 

 

Lähde:

Lampinen A (2016) Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö vuonna 2015. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V (toim.): Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 19 – Tiedot vuodelta 2015. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 24, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-15.