Biokaasun liikennekäyttö Suomessa vuonna 2016

Biokaasun liikennekäyttö Suomessa vuonna 2016

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, heinäkuu 2017

 

Suomen liikennebiokaasutilastot vuodelta 2016 julkaistiin heinäkuussa 2017 osana Suomen uutta kansallista biokaasutilastoa "Suomen Biokaasulaitosrekisteri n:o 20". Suomen Biokaasulaitosrekisteri on Itä-Suomen yliopiston vuosittain julkaisema Suomen biokaasun tuotannon ja käytön tilastotutkimus, joka sisältää viimeisimmän vuoden lisäksi myös historiallisia tilastoja. Liikennebiokaasun osalta sen on kirjoittanut Ari Lampinen kattaen tilastot käytön alkamisesta vuonna 1941 vuoden 2016 tilanteeseen asti (Lampinen 2017). Markku Huttunen ja Ville Kuittinen ovat kirjoittaneet muut osat kattaen vuodet 1994-2016 (Huttunen & Kuittinen 2017). Tässä annetaan yhteenveto julkaisun liikennesektoria koskevasta osasta.Biokaasun liikennekäyttö aleni 6 % vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. Liikennebiokaasun uuden käyttöönoton eli vuoden 2002 jälkeen tämä on ensimmäinen kerta, jolloin kulutus on alentunut. Kehitys Suomen liikennebiokaasumarkkinoiden koko historian ajalta eli vuodesta 1941 lähtien on esitetty kaaviossa 1.

Kaavio 1. Liikennebiokaasun kulutus Suomessa vuosina 1941-2016. Lähde: Lampinen (2017, 14).

 

Yhteenveto liikennebiokaasun tuotannosta ja kulutuksesta vuonna 2016 sekä muutokset vuoteen 2015 verrattuna on koottu taulukkoon 1.

Taulukko 1. Liikennebiokaasutilastot vuodelta 2016 sekä muutos edellisvuodesta. Lähde: Lampinen (2017, 13).

Suomen liikennebiokaasutilastot

Vuonna 2016

Muutos vuodesta 2015

Biokaasun kulutus liikennepolttoaineena

21,4 GWh

– 6 %

UE-metaanin kulutus liikennepolttoaineena

21,4 GWh

– 6 %

Maantieliikenteen osuus

100 %

0

CBG100:n osuus kulutuksesta

100 %

0

CBG100-asemien operaattoreita

8

0

Julkisten CBG100-asemien operaattoreita

7

0

Julkisten CBG100-asemien lukumäärä

24

0

Jätteiden osuus liikennebiokaasun tuotannossa

100 %

~0

Liikennebiokaasun tuotantolaitosten lukumäärä

11

+ 1 (2)*

Liikennebiokaasun vuosituotantokapasiteetti

200 GWh

+ 33 %

Liikenteen osuus biokaasun kulutuksesta

3 %

– 6 %

*Vuonna 2016 tuotantokäyttöön otettiin 2 uutta jalostamoa, mutta vuoden 2015 aikana käytöstä poistunut yksi jalostamo laskettiin vielä vuoden 2015 jalostamokantaan mukaan.

 

Liikennebiokaasun tuotantolaitoksia otettiin vuonna 2016 käyttöön kaksi ja vuosituotantokapasiteetti kasvoi kolmanneksella. Vuosina 1941-2015 liikennebiokaasu tuotettiin pelkästään jäteresursseista kotimaisissa laitoksissa. Vuonna 2016 energiakasviperäinen liikennebiokaasu tuli Suomen markkinoille, mutta sen osuus oli alle 0,5 %, joten prosentin tarkkuudella pyöristäen jätteiden osuus oli edelleen 100 %. Se tarkoittaa, että Suomen liikennebiokaasun keskimääräiset elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt olivat edelleen erittäin alhaiset. Ajoneuvokäyttöön soveltuvan jalostetun biokaasun tuotantomäärä jatkaa voimasta kasvua, mutta yhä enenevä määrä siitä kulutetaan lämmitykseen.

 

Biokaasutankkausasemien verkko säilyi vuonna 2016 edellisvuoden tasolla 24 julkisen CBG100-aseman kokoisena. Tämä oli toinen vuosi peräjälkeen, jolloin julkisten biokaasuasemien verkko ei kasvanut. Viimeisin uusi julkinen asema oli avattu syyskuussa 2014 (Mäntsälän Sähkö). Yksityisten biokaasuasemien osalta muutoksia vuoden 2016 aikana hieman tuli. Liikennebiokaasu kulutettiin vuonna 2016 kuten aina aiemminkin Suomen liikennebiokaasun käytön vuonna 1941 alkaneen historian ajan pelkästään paineistettuna 100 % biokaasuna (CBG100, Compressed BioGas 100 %).

 

Lähteet:
  • Huttunen MJ & Kuittinen V (2017) Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 20 – Tiedot vuodelta 2016. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 29, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 44 s.
  • Lampinen A (2017) Biokaasun liikennekäyttö Suomessa vuonna 2016. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V (toim.) Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 20 – Tiedot vuodelta 2016. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 29, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-17.