Ekoauton valintaopas 2019

Teksti: Ari Lampinen, huhtikuu 2019

 

 

1. Johdanto ja reunaehdot

Artikkelissa rajoitutaan pääosin M1-ajoneuvoluokan ajoneuvoihin eli henkilöautoihin, joita voi ajaa tavallisella B-ajokortilla. Ne ovat yksityiskäytössä tärkein motorisoitujen ajoneuvojen ryhmä, ja lisäksi niitä käytetään runsaasti ammattiliikenteessä. Ne tuottavat valtaosan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä ja muista päästöistä, joten ekoautoteknologioihin siirtyminen on M1-luokan ajoneuvoissa vielä olennaisempaa kuin muissa ajoneuvoluokissa. Mukana ovat lisäksi L7-ajoneuvoluokan henkilönelipyörät, jotka myös edellyttävät B-ajokorttia. Ne ovat kaupunkiautoja, joita ei ole rakennettu moottoritieajoon, vaan enintään 80 km/h nopeuksiin. Nimenomaisesti kaupunkikäyttöön rakennettuina nämä korkeintaan 15 kW:n tehoiset autot ovat tässä sovelluksessa valmistuksen ja käytön resurssitehokkuudeltaan ylivoimaisia M1-ajoneuvoluokan henkilöautoihin verrattuna.

Oppaassa annetaan luettelo ja perusominaisuudet uusista tehdasvalmisteisista vuosimallin 2019 ekoautoista, joita on suomalaisten kuluttajien saatavissa merkkimaahantuotuna automerkkien virallisten edustajien myymälöissä. Tähän vaihtoehtoon rajoitutaan, koska se on helpoin tapa tavallisen autonostajan näkökulmasta, ja koska Suomen markkinoiden tarjonta kattaa kaikki tavallisten autojen tarpeet.

Tämä opas korvaa vuonna 2018 julkaistun oppaan. EU:n tyyppikatsastuksen WLTP-standardin käyttöönoton yhteydessä ekoautomallisto uusiutui suurelta osin, joten edellisvuotiseen oppaaseen verrattuna muutoksia on paljon. Sekä määrällinen että laadullinen kehitys oli vuoden aikana voimakas. Mutta kielteisenä WLTP-uudistuksen sivuvaikutuksena yksi ekoautoteknologia poistui mallistosta kokonaan, sillä molemmat ekoautokelpoiset ladattavat hybridit (toimintamatka sähköllä pidempi kuin bensiinillä) poistuivat Euroopan markkinoilta vuonna 2018.

 

 

2. Ekoauton määritelmä

Nykyisin markkinoilta saatavissa olevat tehdasvalmisteiset ekoautot täyttävät seuraavat perusvaatimukset:

 1. Ne ovat vaihtoehtoisten käyttövoimien autoja eli ne on tyyppikatsastettu kykeneväksi hyödyntämään muita(kin) energialähteitä kuin bensiiniä ja dieselöljyä. Monofuel-bensiiniautot ja monofuel-dieselautot siis eivät voi olla ekoautoja.
 2. Ne ovat raakaöljyriippumattomia eli niitä voi ajaa ilman raakaöljypolttoaineita, mutta niissä voi lisäksi olla mahdollisuus myös bensiinin tai dieselöljyn käyttöön. Tämä polttoainejoustavuuden mahdollisuus on tarpeen niin kauan kun valtaosa polttoaineiden tankkausinfrastruktuurista on rakennettu bensiiniä ja dieselöljyä varten.
 3. Ne kykenevät käyttämään Suomessa tankattavissa/ladattavissa olevaa uusiutuvaa primäärienergialähdettä 100 %:na. Siis autot, jotka edellyttävät liikkuakseen bensiinin tai dieselöljyn sekoittamista uusiutuvan polttoaineen joukkoon, eivät ole ekoautoja.
 4. Niiden käyttövoimavalikoimaan sisältyy vähintään yksi puhdas käyttövoima eli ne pystyvät tankkaamaan/lataamaan joko sähköä, vetyä tai metaania. Sen lisäksi niillä voi olla kyky hyödyntää muitakin uusiutuvia tai uusiutumattomia energialähteitä.
 5. Bensiinin tai dieselöljyn käyttöön kykenevissä autoissa näiden energialähteiden hyödyntäminen on rakenteellisesti rajoitettu varapolttoaineeksi. Ne ovat EU:n tyyppikatsastuksen mukaisia kvasimonofuel-autoja tai muita vastaavat vaatimukset täyttäviä malleja. Niissä puhtaan käyttövoiman toimintamatka on pidempi kuin toimintamatka bensiinillä tai dieselöljyllä. Bensiini- tai dieselöljytankin enimmäiskoko on 15 litraa ja ne kykenevät hyödyntämään bensiiniä tai dieselöljyä vain tilanteessa, jossa puhtaan käyttövoiman energiavarasto (tankki tai akku) on tyhjä.

 

Nämä perusvaatimukset takaavat, että automallit voivat toimia myös pitkällä tähtäimellä kestävän liikenteen energiainfrastruktuurin puitteissa. Niiden täyttäminen ei kuitenkaan takaa, että automalli olisi kokonaisuutena ekoautoksi kelpaava. Syynä on se, että markkinoille tuotetaan paljon automalleja, joiden kokonaisuus on ympäristönsuojelunäkökulmasta erittäin heikko siitä huolimatta, että ne sisältävät lähtökohtaisesti hyviä teknologioita. Vaikka omistaja voi niin halutessaan sellaisiakin automalleja käyttää alhaisella ympäristökuormituksella, se on rakenteellisten ratkaisujen vuoksi vaikeaa, ja ne sisältävät erityisen suuria valmistuksen aikaisia ympäristörasitteita. Siksi perusvaatimuksia täydennetään seuraavasti:

 1. Henkilöautoluokkien J, E, F ja S edustajat ovat lähtökohtaisesti erittäin korkean valmistuksen ja käytön ympäristörasituksen ökyautoja eli nimenomaisesti valmistettu ekoautoilua vastakkaiseen tarkoitukseen. Siksi ne eivät ole mukana lukuun ottamatta J-luokkaan (maastoautot) kuuluvia kaupunkimaastureita, joihin ei ole sisällytetty turhaa resursseja kuluttavaa maastoajokykyä. Tavallisiin autoihin verrattuna niissä on korkea maavara, joka helpottaa ajoa huonokuntoisilla metsäteillä.
 2. Tavalliset henkilöautot kuuluvat autoluokkiin A-D ja M. Lähtökohtaisesti näiden autoluokkien edustajien perusominaisuudet sopivat alhaisen ympäristörasituksen autoiluun. Niidenkin joukosta kuitenkin löytyy ekoautoilun kannalta merkittäviä kielteisiä ominaisuuksia, joita on tarpeen rajata lisävaatimuksilla: 
 • Yli 200 hevosvoiman (noin 147 kW) moottoritehon autoilla ei ekoautosovelluksia ole. Ne ovat sekä valmistuksen että käytön resurssitehokkuudeltaan heikkolaatuisia.
 • Alle 8 sekunnin kiihtyvyydet (0-100 km/h) ovat urheiluautojen alueella, mutta jatkuvasti yleistymässä muissakin autoluokissa. Kohtuuttomilla kiihtyvyyksillä ei ole tavallista autoilua palvelevaa tarkoitusta, vaan ne ovat kaahailun kannustimia ja kertovat moottorin ylimitoituksesta. Se on ongelma sekä käytönaikaisten että tuotannon aikaisten resurssinkulutusten vuoksi ja lisäksi liikenneturvallisuusriski. Kohtuullisen kiihtyvyyden raja ekoautokelpoisille malleille on asetettu vähintään 7 sekuntiin eli lievä urheiluautojen alueen ylitys on tässä nähty hyväksyttävänä kompromissina, koska valitettavasti 8 sekunnin raja johtaisi usean mallin ja myös yhden valmistajan karsimiseen luettelosta. Moottorin ylimitoituksesta, jonka indikaattorina on urheiluautojen alueella oleva kiihtyvyys, varoitetaan mallinimen jälkeen lisätyllä punaisella huutomerkillä (!).
 • Alle 100 km:n puhtaan käyttövoiman toimintamatka on liian alhainen ekoautotasolle ajoneuvoluokassa M1. Sellainen ominaisuus johtaa keskimäärin korkeaan raakaöljyn käyttöosuuteen autoissa, joissa myös bensiinin tai dieselöljyn käyttömahdollisuus on, ja suureen bensiini- tai dieselkäyttöisen vara-auton tarpeeseen pelkästään puhtaan käyttövoiman hyödyntämiseen kykenevissä autoissa. Kaupunkiautoina tulee ensisijaisesti käyttää moottoritieliikennettä varten rakennettujen M1-ekoautojen sijaan kaupunkiliikenteeseen rakennettuja L7-ekoautoja.

 

 

3. Ekoautovalikoimat

Ekoautot on ryhmitelty alla oleviin taulukoihin autoluokkakohtaisesti aakkosjärjestyksessä. Autojen perusominaisuuksista taulukoissa kerrotaan hankintahinta, henkilökuljetuskapasiteetti, tavarakuljetuskapasiteetti (tavaratila, kantavuus ja perävaunun vetokapasiteetti), teho sekä toimintamatkat (kaikilla käyttövoimilla, joita auto kykenee hyödyntämään). Parhaat arvot kunkin M1-auton ominaisuuden suhteen on taulukoissa korostettu paksunnetulla tekstillä. L7-autoja ei ole sisällytetty alla mainittuihin vaihteluväleihin, koska ne poikkeavat merkittävästi kaikkien ominaisuuksien suhteen M1-autoista.

 • Taulukoiden sarake "Hinta alk." tarkoittaa alinta kunkin mallin versioiden hankintahintaa. Hinnan vaihteluväli on 15.213 €-50.000 €.
 • Taulukoiden sarake "Hlöitä" kertoo mallien henkilökuljetuskapasiteetista sisältäen kuljettajan ja matkustajien istuinten määrän. Henkilökuljetuskapasiteetti vaihtelee välillä 2-9 henkilöä (9 henkilöä on suurin M1-autoille sallittu määrä). Joissakin malleissa istuinten määrästä on annettu ala- ja yläraja. Se tarkoittaa joko apuistuinten olemassaoloa (pääistuimiin verrattuna vähemmän mukavia) tai mahdollisuutta istuinten väliaikaiseen poistamiseen (suuren tavarakuljetustarpeen maksimoimiseksi). Se ei tarkoita mahdollisuutta istuinten taittamiseen.
 • Taulukoiden sarake "Tavaratila" tarkoittaa litroina mitattavaa tavaratilan enimmäiskokoa. Siinä on otettu huomioon istuinten taittamisessa tai poistossa vapautuva tila niissä malleissa, joissa se on mahdollista. Enimmäistavaratila vaihtelee välillä 275-10.000 litraa.
 • Taulukoiden sarake "Kuljetuskapasiteetti" tarkoittaa kuljettajan lisäksi käytettävissä olevaa kantavuutta lisättynä perävaunun vetokapasiteetilla, mikäli perävaunun vetäminen on sallittua ("0" tarkoittaa, että perävaunun vetäminen ei ole sallittua). Kantavuus vaihtelee välillä 60-1000 kg, perävaunun vetokapasiteetti välillä 0-3500 kg ja yhdistetty kuljetuskapasiteetti välillä 60-4500 kg. Kaikkien mallien täyttä kuljetuskapasiteettia ei voi hyödyntää tavallisella B-ajokortilla, mutta BE-ajokorttia korkeampaa ei listatuille autoille tarvita. M1-ekoautoja on saatavissa suuremmillakin kuljetuskapasiteeteilla, mutta sellaiset mallit on jätetty tästä julkaisusta pois, koska niiden ajaminen edellyttää ammattikuljettajan ajokortteja.
 • Taulukoiden sarake "Teho" tarkoittaa käytettävissä olevaa moottoritehoa. Sen vaihteluväli on 44 kW-125 kW.
 • Taulukoiden sarakkeessa "Toimintamatkat" on mainittu puhtaan käyttövoiman toimintamatka sekä lisäksi toimintamatka bensiinillä niissä malleissa, joissa bensiinin käyttö on mahdollista (MGV- ja PHEV-autot). Metaaniautoilla toimintamatkat perustuvat uuteen WLTP-standardiin (vanhan NEDC-standardin mukaiset toimintamatkat ovat n. 20 % pidempiä). Joidenkin sähköautojen WLTP-arvoja ei ole julkaistu, mutta se ei ole estänyt niiden sisällyttämistä mukaan. Sähköautojen WLTP-toimintamatkat eivät ole suoraan verrannollisia muiden käyttövoimien autojen kanssa, koska ne on mitattu kesäolosuhteissa; kylmemmissä olosuhteissa toimintamatka alenee merkittävästi ja Suomen talvikäytössä se puolittuu. Näistä syistä sähköautojen toimintamatkoina käytetään todellisiin keskikulutuksiin perustuvia arvoja EVDB Real Range -tietokannasta rajoittuen alimmillaan -10 C:n lämpötilaan (jota kylmemmissä olosuhteissa sähköautojen käyttöä suositellaan välttämään). Puhtaiden käyttövoimien toimintamatkat vaihtelevat välillä 105-645 km, bensiinin toimintamatkat välillä 0-195 km ja kokonaistoimintamatkat välillä 105-805 km.

 

Luokka L7e-C (kaupunkiautot/henkilönelipyörät): 1 malli

Merkki ja malli

Hinta

alk.

Hlöitä

Tavara-

tila

Kuljetus-kapasiteetti

Teho

Toimintamatkat

Renault Twizy 80

13.990 €

2

156 l

110 kg / 0

13 kW

80 km / 0

 

 

Luokka M1-A (miniautot): 5 mallia

Merkki ja malli

Hinta

alk.

Hlöitä

Tavara-

tila

Kuljetus-kapasiteetti

Teho

Toimintamatkat

Seat Mii Ecofuel

15.893 €

4

913 l

347 kg / 0

50 kW

295 km / 155 km

Skoda Citigo 3D G-Tec

15.213 €

4

913 l

350 kg / 0

50 kW

305 km / 175 km

Skoda Citigo 5D G-Tec

15.743 €

4

913 l

347 kg / 0

50 kW

300 km / 175 km

Smart fortwo coupe

25.700 €

2

350 l

60 kg / 0

60 kW

105 km / 0

VW eco up!

16.171 €

4

913 l

347 kg / 0

50 kW

295 km / 170 km

 

Luokka M1-B (pienet autot): 5 mallia

Merkki ja malli

Hinta alk.

Hlöitä

Tavara-

tila

Kuljetus-kapasiteetti

Teho

Toimintamatkat

BMW i3 (!

43.197 €

4

1100 l

365 kg / 0

125 kW

235 km / 0

Renault Zoe ZE R90

33.390 €

5

1225 l

411 kg / 0

68 kW

260 km / 0

Renault Zoe ZE R110

35.390 €

5

1225 l

379 kg / 0

80 kW

255 km / 0

Seat Ibiza TGI

17.608 €

5

1072 l

433 kg / 0

66 kW

365 km / 150 km

VW Polo TGI

20.416 €

5

1025 l

405 kg / 0

66 kW

370 km / 155 km

 ! : ylimitoitettu moottori

 

Luokka M1-C (keskikokoiset autot): 10 mallia

Merkki ja malli

Hinta alk.

Hlöitä

Tavara-

tila

Kuljetus-kapasiteetti

Teho

Toimintamatkat

Audi A3 Sportback g-tron

30.760 €

5

1120 l

495 kg / 1300 kg

96 kW

420 km / 140 km

Hyundai IONIQ Electric

36.790 €

5

1410 l

385 kg / 0

88 kW

195 km / 0

Nissan Leaf (!)

37.670 €

5

790 l

415 kg / 0

110 kW

230 km / 0

Opel Astra CNG

22.941 €

5

1210 l

526 kg / 750 kg

81 kW

410 km / 195 km

Opel Astra ST CNG

24.178 €

5

1630 l

505 kg / 750 kg

81 kW

405 km / 190 km

Seat Leon TGI

21.946 €

5

275 l

509 kg / 1400 kg

96 kW

445 km / 145 km

Seat Leon ST TGI

23.204 €

5

1470 l

508 kg / 1400 kg

96 kW

440 km / 140 km

VW e-Golf

43.372 €

5

1231 l

405 kg / 0

100 kW

190 km / 0

VW Golf TGI

29.265 €

5

1181 l

520 kg / 1400 kg

96 kW

425 km / 140 km

VW Golf Variant TGI

30.976 €

5

1439 l

495 kg / 1400 kg

96 kW

410 km / 135 km

 ! : ylimitoitettu moottori

 

Luokka M1-D (suuret autot): 2 mallia

Merkki ja malli

Hinta alk.

Hlöitä

Tavara-

tila

Kuljetus-

kapasiteetti

Teho

Toimintamatkat

Audi A5 Sportback g-tron

45.468 €

4-5

1200 l

480 kg / 1500 kg

125 kW

395 km / 100 km

Skoda Octavia Combi G-Tec

26.774 €

5

1610 l

476 kg / 1400 kg

96 kW

430 km / 185 km

 

 

Luokka M1-M (tila-autot): 11 mallia

Merkki ja malli

Hinta alk.

Hlöitä

Tavara-

tila

Kuljetus-kapasiteetti

Teho

Toimintamatkat

Iveco Daily NP 35N * 50.000 € 5-9 10000 l 1000 kg / 3500 kg 100 kW 400 km / 80 km
Iveco Daily NP 35G * 50.000 € 5-9 10000 l 1000 kg / 3500 kg 100 kW 450 km / 0

Nissan e-NV200 Combi 5

44.759 €

5

3100 l

613 kg / 150 kg

80 kW

190 km / 0

Nissan e-NV200 Combi 7

45.395 €

7

2940 l

586 kg / 0

80 kW

190 km / 0

Nissan e-NV200 Evalia 5

46.595 €

5

3100 l

571 kg / 150 kg

80 kW

190 km / 0

Nissan e-NV200 Evalia 7

47.231 €

7

2940 l

561 kg / 0

80 kW

190 km / 0

Renault Kangoo ZE #

35.490 €

2-5

3600 l

595 kg / 0

44 kW

165 km / 0

VW Caddy TGI

28.950 €

5-7

3200 l

561 kg / 1400 kg

81 kW

505 km / 165 km

VW Caddy Maxi TGI

30.803 €

7

4130 l

594 kg / 1300 kg

81 kW

645 km / 160 km

VW Caddy Kombi TGI

28.593 €

2-5

3700 l

604 kg / 1400 kg

81 kW

500 km / 165 km

VW Caddy Kombi Maxi TGI

30.723 €

2-7

4700 l

549 kg / 1300 kg

81 kW

645 km / 160 km

*: Laaja valikoima tilauksesta varusteltavia matkailuautoja ja muita raskaita tila-autoja.

#: Renault Kangoo ZE Maxi Crew Cab on luokiteltu pakettiautoksi (N1); se on poikkeuksellisesti mukana listalla, koska se on varustettu 5 istuimella eli sitä voi soveltaa myös tila-autona.

 

Luokka M1-J (maastoautot/kaupunkimaasturit): 2 mallia

Merkki ja malli

Hinta alk.

Hlöitä

Tavara-tila

Kuljetus-

kapasiteetti

Teho

Toimintamatkat

Kia Soul EV

35.113 €

5

891 l

380 kg / 0

81 kW

175 km / 0

Seat Arona TGI

20.769 €

5

1162 l

402 kg / 0

66 kW

360 km / 150 km

 

 

 

4. Hankintapäätöksen arviointi

Oletuksena on, että ekoauton hankintapäätös perustuu ensisijaisesti autoluokkien sisäisiin ominaisuuksiin. Siksi tietyn autoluokan mallien potentiaalisilta ostajilta odotetaan vertailua nimenomaan kyseisen autoluokan sisäisesti. Tästä syystä automallit on edellä taulukoitu autoluokkakohtaisesti.

Hankittaessa pääasiassa henkilökuljetuksiin tarkoitettua autoa pelkästään kaupunkikäyttöön ja sitä vastaaviin sovelluksiin L7-ekoautot (henkilönelipyörät) ovat selvästi parempia ympäristövaikutuksiltaan, taloudeltaan ja käytännöllisyydeltään kuin M1-ekoautot (henkilöautot). Näitä enintään 15 kW:n moottorilla varustettuja alhaisen omamassan kaupunkiautoja voi käyttää sekä taajamien 40-60 km/h nopeusalueilla että 80 km/h perusnopeusalueilla, mutta ne eivät ole moottoritiekelpoisia.

M1-autojen taulukoissa paksunnetuilla teksteillä korostetut parhaat ominaisuudet painottuvat suuriin autoihin. Kuitenkin halvimmalla hankintahinnalla korostettu A-luokan Skoda Citigo 3D G-Tec on paras myös alimman massan vuoksi. Se tarkoittaa alinta energian ja materiaalien valmistuksenaikaista kulutusta eli alinta elinkaarianalyysin paljastamaa valmistuksen aikaista ympäristörasitusta. Pieni massa merkitsee myös alhaista käytönaikaista ympäristörasitusta. Mikäli ei tarvita suurta henkilö- ja tavarakuljetuskapasiteettia, mutta edellytetään moottoritiekelpoisuutta, niin A- ja B-luokan autot tarjoavat ympäristövaikutuksien kannalta parhaat vaihtoehdot. Niistä A-luokan autot ovat parempia, mikäli paikalliskäytön ja kaupunkiajon osuus on suuri. Ne voivat tulla kyseeseen myös kaupunkiautoina, mikäli L7-ekoautomallistosta ei löydy tarpeisiin riittäviä ominaisuuksia. B-luokan autot ovat niistä parempi vaihtoehto, mikäli kaukomatkojen osuus on suuri. B-luokan autot ovat yleensä 5-paikkaisia, joten niillä on potentiaalia korvata tavallisempia C-luokan malleja.

Mikäli hankinnassa edellytetään suurta henkilö- tai tavarakuljetuksen kapasiteettia, niin M-luokan mallit ovat ensisijaisia vaihtoehtoja. Kaikkien kuljetuskapasiteettiin liittyvien ominaisuuksien parhaat arvot löytyvät M-luokan malleista. Lisäksi niillä on paras henkilö- ja tavarakuljetusten joustavuus, mikä esimerkiksi perheautoille on olennaista. Se on eräs sovellus Volkswagen Caddy -mallistolle, josta löytyvät kaikista ekoautoista pisimmät puhtaan käyttövoiman toimintamatkat ja kokonaistoimintamatkat. Iveco Daily Natural Power -mallit (kvasimonofuel ja monofuel) ovat muihin verrattuna selvästi suurempia, joten luonnollisesti kuljetuskapasiteetit ovat niissä suurimmat. Ne poikkeavat muista luetelluista malleista sikäli, että M1-versioita ei myydä valmiina, vaan ne varustellaan ja muutoskatsastetaan pakettiautoista (N1) tai rakennetaan alustoille yksilöllisesti asiakkaan tilauksesta. Yksityiskäytössä matkailuautot ovat niiden tärkein sovellus, koska autoverottomuuden vuoksi ne ovat edullisia kuljetuskapasiteettiin suhteutettuna. Renault Kangoo ZE Maxi Crew Cab sisältää poikkeuksellisen ominaisuusyhdistelmän: vaikka se on erinomaisella kuljetuskapasiteetilla varustettu suuri auto, sen moottoritehon arvo on kaikista M1-ekoautoista paras. Nissanin e-NV200-mallistosta löytyvät ainoat perävaunuvetokykyiset sähköautot. Listatut mallit ovat pakettiautoperusteisia, mikä tarkoittaa, että tavallisiin henkilöautoihin verrattuna suuren kuljetuskapasiteetin lisäksi ne ovat korkeampia, niissä istutaan korkeammalla ja niissä on suurempi maavara. Ne luetaan ns. hyötyajoneuvoiksi, koska ne on rakennettu ensisijaisesti ammattikäyttöön, jossa käyttöaste on korkea ja edellytetään ajokykyä myös vaikeampikulkuisilla alueilla (josta syystä maavara voi olla jopa korkeampi kuin useilla J-luokan malleilla).

D-luokan autoilla on suuri perävaunun vetokapasiteetti ja paras pitkien matkojen ajomukavuus. Nämä ominaisuudet yhdistyvät tärkeiksi esimerkiksi asuntovaunumatkailussa. D-luokan autoilla on pitkät perinteet toisaalta perheautoina ja toisaalta ammattiliikenteessä, erityisesti taksikäytössä. Audi A5 tarjoaa tarvittaessa lisävarusteltuna E-luokan autoilta vaadittavan tason, mikä voi olla joissakin hankintapäätöksissa merkittävää.

C-luokan autoja ja niiden valmistajia on ekoautomallistossa paljon, mikä on luonnollista, ymmärrettävää ja toivottavaa, sillä C-luokan autot ovat henkilöautojen myyntiosuuksilla mitattuna johtavassa asemassa. Koska kyse on keskikokoisista autoista, ominaisuuksien ääriarvoja ei odoteta. Mutta siitä huolimatta Hyundai IONIQ Electric on ajonaikaisessa energiatehokkuudessaan sekä listatuista ekoautoista että kaikista Euroopan markkinoiden henkilöautoista paras ja kuuluu ilmanvastuskertoimen alhaisuudessaan kärkikymmenikköön kaikkien tehdasvalmisteisten henkilöautojen joukossa. Perheautosovelluksissa monien C-luokan autojen suuri kantavuus tarjoaa hinnan ohella toisen kilpailuedun D-luokan autoihin verrattuna. Opel Astra ST on poikkeuksellinen tavaratilansa vuoksi: se on suurempi kuin kaikilla D-luokan autoilla.

J-luokan autoilla on korkein maavara, mikä on tärkeää esimerkiksi liikuttaessa paljon luonnonsuojelualueilla. J-luokan Seat Arona sekä maavaraa lukuun ottamatta samanlainen B-luokan Ibiza ovat hinta/laatusuhteiltaan erinomaisia.