Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa vuonna 2015

Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa vuonna 2015

Teksti: Ari Lampinen, CBG100 Suomi, kesäkuu 2016

 

Suomen liikennebiokaasutilastot vuodelta 2015 julkaistiin kesäkuussa 2016 osana Suomen uutta kansallista biokaasutilastoa "Suomen Biokaasulaitosrekisteri n:o 19". Suomen Biokaasulaitosrekisteri on Itä-Suomen yliopiston vuosittain julkaisema Suomen biokaasun tuotannon ja käytön tilastotutkimus, joka sisältää viimeisimmän vuoden lisäksi myös historiallisia tilastoja. Liikennebiokaasun osalta sen on kirjoittanut Ari Lampinen kattaen tilastot käytön alkamisesta vuonna 1941 vuoden 2015 tilanteeseen asti (Lampinen 2016). Markku Huttunen ja Ville Kuittinen ovat kirjoittaneet muut osat kattaen vuodet 1994-2015 (Huttunen & Kuittinen 2016). Suomen biokaasutilastoja on kerätty vuodesta 1994 alkaen. Liikennebiokaasun osalta tilastoja on kerätty vuodesta 2011 alkaen, mutta ne sisältävät takautuvasti tilastot koko Suomen historian ajalta eli vuodesta 1941. Historialliset liikennebiokaasutilastot 1940-luvulta julkaistiin arkistotutkimuksena vuonna 2012 (Lampinen 2012), mutta muun biokaasun tuotannon ja käytön osalta historiallisia tilastoja ennen vuotta 1994 ei toistaiseksi ole koottu.Biokaasun liikennekäytön kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2015: lisäystä oli 35 % edellisvuoteen verrattuna. Viimeisen vuosikymmenen aikana biokaasun liikennepolttoainekäyttö on 1200-kertaistunut. Kehitys Suomen liikennebiokaasumarkkinoiden koko historian ajalta eli vuodesta 1941 lähtien on esitetty kuvassa 1. Kulutus vuonna 2015 oli 23 GWh. Koska kaikki oli biojäteperäistä, se on oikeutettu UE-direktiivin (2009/28/EY) ympäristöpainotuksen mukaiseen tuplalaskentaan. Mikäli kaikki olisi tarkoitusta varten sertifioitua (siihen ei vielä ole päästy), laskennallinen kulutus Suomen velvoitteiden toteuttamisessa ja ao. Eurostatin tilastoissa olisi 46 GWh.

Kuva 1. Liikennebiokaasun kulutus Suomessa vuosina 1941-2015. Lähde: Lampinen (2016, 13).

 

Yhteenveto liikennebiokaasun tuotannosta ja kulutuksesta vuonna 2015 sekä muutokset vuoteen 2014 verrattuna on koottu taulukkoon 1. Se sisältää tutkimuksessa koottuja tietoja laajemmin kuin biokaasulaitosrekisterissä julkaistiin.

 

Taulukko 1. Liikennebiokaasun tuotannon ja käytön tilasto vuodelta 2015 sekä muutos edellisvuodesta. Laajennettu versio taulukosta lähteessä Lampinen (2016, 13).

Liikennebiokaasun kulutus ja tuotanto Vuonna 2015 Muutos vuodesta 2014
Biokaasun kulutus liikennepolttoaineena 23 GWh + 35 %
Laskennallinen kulutus UE-direktiivin mukaan 46 GWh + 35 %
Puhdistetun biokaasun liikennekäyttö 0 0
Jalostetun biokaasun liikennekäyttö 23 GWh + 35 %
Liikenteen osuus biokaasun kokonaiskulutuksesta 4 % + 30 %
Liikenteen osuus jalostetun biokaasun kulutuksesta 23 % - 46 %
Biojätteiden osuus liikennebiokaasun tuotannossa 100 % 0
Energiakasvien osuus liikennebiokaasun tuotannossa 0 % 0
Kotimaisuusaste 100 % 0
Reaktoribiokaasun osuus UE-metaanin liikennekäytöstä 100 % 0
CBG100:n osuus liikennebiokaasun käytössä 100 % 0
Julkisten CBG100-asemien lukumäärä 24 0
Julkisten CBG100-asemien operaattoreiden lukumäärä 7 0
CBG100-asemien osuus julkisista metaaniasemista 96 % 0
Liikennebiokaasun tuotantolaitosten lukumäärä 9 (10) 0
Liikennebiokaasun tuottajien lukumäärä 8 + 14 %
Liikennebiokaasun vuosituotantokapasiteetti 150 GWh + 18 %
Jalostetun biokaasun tuotanto 98 GWh + 146 %
UE-metaanin osuus liikennemetaanin kulutuksesta 35 % + 15 %
UE-metaanin osuus tieliikenteen metaanikulutuksesta 70 % + 75 %

 

Vuosina 1941-2015 liikennebiokaasu tuotettiin pelkästään biojätteistä kotimaisissa laitoksissa. Niiden sijainnit ovat saatavissa kartalta Biokaasun tankkausasemat ja jalostamot Suomessa. Liikennebiokaasun tuotantokapasiteetti kasvoi 18 %: se oli vuoden 2015 lopussa 150 GWh/v. Se riittäisi 30.000:n vuoden 2015 ekoautoksi valitun henkilöauton tarpeisiin, mikäli niillä ajettaisiin keskimäärin 10.000 km/v. Jalostetun biokaasun tuotanto kasvoi 146 % jo lähes 100 GWh:iin, mutta se käytettiin pääasiassa lämmitykseen. Vuonna 2015 yksi liikennebiokaasun tuotantolaitos (biokaasujalostamo) poistettiin käytöstä teknologista päivitystä varten (se tulee myöhemmin uudistettuna käyttöön). Yksi uusi laitos valmistui, joten laitosten kokonaismäärä (9 kpl) oli vuoden 2015 lopussa sama kuin vuoden 2014 lopussa. Haminan Energian Virolahden biokaasulaitoksen yhteyteen joulukuussa valmistunut uusi jalostamo kasvatti Suomen liikennebiokaasusektorin monimuotoisuutta useilla tavoilla. Suomen markkinoille tuli kolmas jalostusteknologia (PSA), neljäs jalostetun biokaasun siirtoteknologia (kunnallinen kaasuverkko), neljäs kotimainen jalostamovalmistaja (BioGTS) ja kahdeksas jalostamo-operaattori. Se käyttää osittain energiakasviperäistä (nurmi) raakakaasua, joten siinä valmistetun liikennebiokaasun myynnin alettua Haminassa sijaitsevalla tankkausasemalla vuonna 2016, kyseisestä asemasta tuli ensimmäinen, josta tankattava biokaasu ei ole kokonaan biojäteperäistä.

Liikennebiokaasu on Suomessa aina kulutettu pelkästään paineistettuna 100 % biokaasuna (CBG100, Compressed BioGas 100 %). Biokaasua tankataan sekä julkisilla että yksityisillä asemilla. Julkisten CBG100-tankkausasemien verkossa (24 asemaa) ei vuoden 2015 aikana tapahtunut muutoksia. Niiden operaattorit (7 kpl) on lueteltu taulukossa 2. Asemien sijainnit ovat saatavissa kartalta Biokaasun tankkausasemat ja jalostamot Suomessa. Yksityisiä tankkausasemia oli käytössä useita eri tyyppejä (eivät ole mukana kartassa). Biokaasun osuus liikennemetaanin kulutuksesta oli 35 %, mutta maantieliikenteessä osuus oli 70 %. Ero johtuu siitä, että vesiliikenteen metaani oli Suomessa kokonaan maakaasua.

 

Taulukko 2. Julkisten CBG100-asemien operaattorit vuonna 2015.

Operaattori Vuodesta Biokaasun siirtoteknologia
Metener 2002 (alunperin yksityinen;
muuttui julkiseksi vuonna 2004)
Paikallinen biokaasuputki
Gasum 2011 Kansallinen kaasuverkko
Haminan Energia 2013 Kunnallinen kaasuverkko
Envor Biotech 2013 Paikallinen biokaasuputki
Joutsan Ekokaasu 2014 Paikallinen biokaasuputki
Jepuan Biokaasu 2014 Paikallinen biokaasuputki
Mäntsälän Sähkö 2014 Kansallinen kaasuverkko
 
Lähteet:
  • Huttunen MJ & Kuittinen V (2016)  Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 19 – Tiedot vuodelta 2015 . Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 24, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 42 s.
  • Lampinen A (2012) Liikennebiokaasun käyttöönotto Suomessa. Tekniikan Waiheita 30(1)5-20.
  • Lampinen A (2016) Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö vuonna 2015. Teoksessa: Huttunen MJ & Kuittinen V (toim.): Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 19 – Tiedot vuodelta 2015. Publications of the University of Eastern Finland, Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No 24, School of Forest Sciences, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Joensuu, 12-15.