Sanasto, lyhenteet ja merkinnät

 • ABG =  Absorboitu/adsorboitu biokaasu (Absorbed/adsorbed BioGas): yleensä kiinteään muotoon, mutta mahdollisesti myös nestemäiseen muotoon väliaineeseen varastoitu biokaasu (ei vielä kaupallisessa käytössä)
 • AMG = Absorboitu/adsorboitu metaani (Absorbed/adsorbed Methane Gas)
 • ANG = Absorboitu/adsorboitu maakaasu (Absorbed/adsorbed Natural Gas)
 • BG =  Biokaasu (BioGas: mikrobiologisesti biomassasta syntyvä kaasu, mm. reaktorikaasu ja kaatopaikkakaasu
 • BM = Biometaani = Biomassasta bioenergialla tuotettu metaanipolttoaine, sisältää biokaasun (BG) ja synteettisen biokaasun (SBG); teknisessä käytössä tarkoittaa yleensä  BG- ja/tai SBG-peräistä jalostettua metaanipolttoainetta, mutta yleiskäytössä kattaa myös puhdistetun ja raakakaasun
 • CBG = Paineistettu biokaasu (Compressed BioGas), CBG100 = 100 % biokaasu, CBG20 = 20 % biokaasu (loput maakaasua) jne.
 • CBM = Paineistettu biometaani (Compressed BioMethane)
 • CFM = Paineistettu fossiilimetaani (Compressed Fossil Methane)
 • CMG = Paineistettu metaani (Compressed Methane Gas): teknologianeutraali yleisnimi, jota käytetään, kun kaasun alkuperää (kuten biokaasu CBG tai maakaasu CNG) ei eritellä (CMG voi olla uusiutuvaa, uusiutumatonta tai niiden sekoitus)
 • CNG  = Paineistettu maakaasu (Compressed Natural Gas)
 • FM = Fossiilimetaani = Fossiilinen metaani = Fossiilisten energiamuotojen sisältämä metaani (maakaasu, liuskekaasu, metaaniklatraatit ym.) sekä fossiilisista energiamuodoista termokemiallisesti valmistettu metaani (SNG)
 • Jalostettu kaasu = Kaasu, joka on käsitelty liikennekäyttöä tai muuta paineistusta, nesteytystä tai kaasuverkkoon syöttöä varten vähentämällä puhdistetun kaasun sisältämiä inerttejä yhdisteitä, varsinkin hiilidioksidia (Suomen kaasuverkossa kulkeva kaasu on jalostettua: maakaasu on jalostettu Siperiassa ja biokaasu on jalostettu Suomessa)
 • LBG  = Nesteytetty biokaasu (Liquefied BioGas)
 • LBM  = Nesteytetty biometaani (Liquefied BioMethane)
 • LCBG-asema = CBG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on LBG:nä
 • LCNG-asema = CNG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on LNG:nä
 • LFM = Nesteytetty fossiilimetaani (Liquified Fossil Methane)
 • LMG = Nesteytetty metaani (Liquified Methane Gas): teknologianeutraali yleisnimi, jota käytetään, kun kaasun alkuperää (kuten biokaasu LBG tai maakaasu LNG) ei eritellä (LMG voi olla uusiutuvaa, uusiutumatonta tai niiden sekoitus)
 • LNG = Nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas)
 • Metaanipolttoaine = Kaasuseos, jonka energiasisältö on kokonaan tai pääasiallisesti metaanina (CH4). Huom. puhdasta metaania ei käytetä liikennepolttoaineena => kaikki viittaukset metaaniin (kuten BM ja FM) tarkoittavat metaanin sijaan metaanipolttoainetta
 • NG  = Maakaasu (Natural Gas), synonyymi: luonnonkaasu
 • Nm3  = Normaalikuutiometri eli kuutiometri kaasua normaalipaineessa ja 0 ⁰C lämpötilassa
 • Puhdistettu kaasu = Kaasu, joka on käsitelty lämmitys- tai sähköntuotantokäyttöä varten poistamalla raakakaasusta laitteistoja vaurioittavia ja haitallisia päästöjä aiheuttavia epäpuhtauksia
 • Raakakaasu = Kaasun lähteestä (biokaasureaktori, kaatopaikka, maakaasulähde ym.) saatava kaasu
 • SBG = Synteettinen biokaasu (Synthetic BioGas): puusta tai muusta biomassasta termokemiallisesti valmistettu metaanipolttoaine
 • Sm3  = Standardikuutiometri eli kuutiometri kaasua normaalipaineessa ja 15 ⁰C lämpötilassa (maapallon keskilämpötilassa)
 • SNG = Synteettinen maakaasu (Synthetic Natural Gas): kivihiilestä, turpeesta, raakaöljystä ym. fossiilisesta energialähteestä termokemiallisesti valmistettu              metaanipolttoaine
 • Tuulimetaani = Tuulivedystä sekä ilmakehässä jo olevasta tai ilmakehään menossa olevasta hiilidioksidista valmistettu metaanipolttoaine
 • UE = Uusiutuva energia
 • UE-metaani = uusiutuva metaani = Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettu metaanipolttoaine, sisältää mm. biometaanin, tuulimetaanin ja aurinkometaanin