Kattavuus

Teksti: Ari Lampinen, joulukuu 2014

Viimeisin päivitys kesäkuussa 2018

 

Tällä sivulla seurataan EU:n puhtaan liikenteen infrastruktuuridirektiivin mukaisen metaaniasemaverkon kansallisen kattavuuden saavuttamista Suomessa ottaen huomioon EU:n ilmastopolitiikan pitkän tähtäimen tavoitteet.

 

EU:n vuonna 2014 julkaistun puhtaan liikenteen infrastruktuuridirektiivin velvoitteet koskevat metaani-, vety- ja sähköasemia riippumatta primäärienergialähteestä, mutta useat muut direktiivit (mm. UE-direktiivi) edellyttävät uusiutuvaa primääristä liikenne-energiaa. Tällä Suomen asemakattavuuden kehitystä seuraavalla sivulla keskitytään uusiutuvan metaanin (UE-metaanin) tankkausverkoston kehitykseen. Sen lisäksi huomioita esitetään myös fossiilimetaanin tankkausverkoston kehityksestä, koska sekin muodollisesti kontributoi infrastruktuuridirektiivin velvoitteiden toteuttamiseen, vaikka ei suoraan vaikuta kestävän liikenteen energiajärjestelmän  luomiseen eikä UE-liikenteen kehitystä ja liikenteen ilmastovaikutusta koskevien direktiivien toteutukseen.

Puhtaan liikenteen infrastruktuuridirektiivi edellyttää koko EU:n kattavan julkisen ja avoimen metaaniasemaverkon rakentamista, joten päähuomio on julkisissa asemissa ja niiden sisällä erityisesti avoimissa asemissa. EU:n laajuinen metaaniliikkuvuus edellyttää avoimia asemia (joissa erillissopimuksia operaattoreiden kanssa ei velvoiteta), mutta myös muut julkiset asemat palvelevat kattavuuden kehitystä vähintään paikallisesti ja alueellisesti.  Lisäksi huomioita annetaan myös yksityisista UE-metaaniasemista, koska nekin vaikuttavat UE-liikenteen ja sitä koskevien direktiivien toteutukseen. Varsinkin raskaan liikenteen yksityiset asemat ovat nyt ja tulevaisuudessa merkittävässä roolissa UE-metaanin kokonaiskulutuksen kehityksessä. Direktiivi koskee kaikkea liikennettä ja se sisältää suoria velvoitteita maantie- ja vesiliikenteelle. Toistaiseksi Suomessa on otettu käyttöön vain maantieliikennettä (ja liikkuvia työkoneita) palvelevia UE-metaaniasemia, joten muita liikennemuotoja ei alla käsitellä. Infrastruktuuridirektiiviin jäi valmistelun epätarkkuuksien ja poliittisten kompromissien seurauksena joitakin direktiivin tarkoituksen vastaisia heikkouksia, jotka tässä ohitetaan. Oletus on, että niitä tullaan korjaamaan direktiivin tulevissa päivityksissä.

Taulukossa 1 annetaan yhteenveto maantieliikennettä koskevista päävelvoitteista infrastruktuuridirektiivin tarkoituksen mukaisesti jättäen sen tulevaisuudessa korjattavat osat huomiotta. Taulukko sisältää myös uusiutuvaa metaania koskevat tavoitteet, joissa infrastruktuuridirektiivin lisäksi useat muut direktiivit on otettu huomioon, sekä toteutuksen tilanteen yhteenvedon.

 

Taulukko 1. Yhteenveto maantieliikennettä koskevista velvoitteista, tavoitteista ja toteutuksen tilanteesta.

Kehityskohde Velvoite Tavoite Toteutuksen tilanne
1. Maantieliikenteen CMG-verkko 2020 Avoimia julkisia asemia kaikilla kaupunkialueilla ja kaikkien pääväylien varrella korkeintaan 150 km etäisyydellä, yhteensä vähintään 55. Velvoitteen toteutus CBG-asemilla. Vähintään 1 asema 100.000 asukasta kohti. Kaupunkialuevelvoite toteutunut 20/37 kaupunkialueella. Pääväylävelvoite toteutunut 12/34 valtatiellä. Julkisia CMG-asemia 38, joista 35 julkisia CBG-asemia (34 avoimia).
2. Maantieliikenteen CMG-verkko 2025 Korkeintaan 150 km etäisyys julkisten asemien välillä koko maan kattavassa asemaverkossa. Velvoitteen toteutus vähintään 100 julkisella CBG-asemalla, joita on sijoitettu kaikille valta- ja kantateille sekä kaikkien maakuntien suurimpiin taajamiin. Julkisia CMG-asemia 6/8 alueella ja 13/19 maakunnassa, joista 3 alueella ja 10 maakunnassa enimmäisetäisyys lähimmälle asemalle < 150 km. CMG-asemia 26/34 valtatiellä ja 12/47 kantatiellä.
3. Maantieliikenteen LMG-verkko 2025 Korkeintaan 400 km etäisyys julkisten asemien välillä TEN-T-ydinverkossa (Naantali-Vaalimaa + Helsinki-Tornio). Vähintään 10 julkista LBG-asemaa. Tavoitteen toteuttamista ei ole käynnistetty: LBG-asemia ei ole. LNG-asemia on 4, joilla velvoite on saavutettu valtatiellä Naantali-Vaalimaa ja toteutettu osittain valtatiellä Helsinki-Tornio.
4. Maantieliikenteen CBG/LBG-verkko 2050 Fossiilisen metaanin liikennekäyttö loppunut. > 1000 julkista sekä raskasta liikennettä palvelevaa suurta yksityistä asemaa. 34 julkista CBG100-asemaa sekä muutama yksityinen CBG100-asema. LBG100-asemia ei ole.

 

Taulukkoon 2 on koottu UE-metaaniasemaverkon kattavuuden kehityksen kannalta keskeiset indikaattorit ja niiden muutokset. "Valtatiet" tarkoittavat Eurooppateitä ja manner-Suomen valtateitä (ks. Taulukko 6). "Kantatiet" tarkoittavat manner-Suomen kantateitä ja Ahvenanmaan pääteitä (ks. Taulukko 7).

 

Taulukko 2. UE-metaaniasemaverkon kattavuuden kehityksen perusindikaattorit.

Indikaattori Tilanne Parantunut viimeksi Muutos 2017 Muutos 2018
Julkisia CBG-asemia 35 2018 +10 +1
Julkisia CBG100-asemia 34 2018 +9 +1
Avoimia julkisia CBG100-asemia 33 2018 +8 +1
Suuria yksityisiä raskaan liikenteen CBG-asemia 1 2017 +1 -1
LBG-asemia 0 ei koskaan - -
Julkisia UE-metaaniasemia/100.000 asukasta 0,63 2018 +42% +3%
Alueita, joissa vuoden 2020 asematiheystavoite toteutettu 0/8 (0%) ei koskaan - -
Julkisten CBG-asemien operaattoreita 14 2017 +7 -
Alueita, joissa julkisia CBG100-asemia 6/8 (75 %) 2017 +3 -
Maakuntia, joissa julkisia CBG100-asemia 12/19 (63 %) 2017 +4 -
Kaupunkialueita, joissa julkisia CBG-asemia 19/37 (51 %) 2017 +6 -
Julkisia CBG-asemia kaupunkialueilla 28 2018 +8 +1
Julkisia CBG-asemia sisältävien kaupunkialueiden väkiluku 2,6 miljoonaa 2017 +28% -
- sen osuus Suomen väkiluvusta 47 % 2017 +28% -
TOP10-kaupunkeja, joissa julkisia CBG-asemia 8 (80 %) 2017 +3 -
TOP20-kaupunkeja, joissa julkisia CBG-asemia 13 (65 %) 2017 +6 -
Julkisia CBG-asemia TOP20-kaupungeissa 20 2018 +7 +1
Kaupunkialueiden ulkopuolisia kuntia, joissa julkisia CBG-asemia 4/244 (2 %) 2017 +1 -
Julkisia CBG-asemia kaupunkialueiden ulkopuolella 7 2017 +2 -
Asemaverkon kokonaiskattavuus (väkiluku) 2,7 miljoonaa 2017 +28% -
- sen osuus Suomen väkiluvusta 49 % 2017 +28% -
Alueita, joissa julkisia CBG-asemia kaikilla kaupunkialueilla 0/8 (0 %) ei koskaan - -
Maakuntia, joissa julkisia CBG-asemia kaikilla kaupunkialueilla 5/19 (26 %) 2017 +2 -
Alueita, joissa 150 km tavoite toteutunut 3/8 (38 %) 2017 +2 -
Maakuntia, joissa 150 km tavoite toteutunut 9/19 (47 %) 2017 +3 -
Valtateitä, joilla julkisia CBG-asemia 26/34 (76 %) 2017 +3 -
Julkisia CBG-asemia valtateiden varrella (korkeintaan 2 km etäisyydellä) 30 2018 +8 +1
Maakuntia, joissa CBG-asemia kaikilla valtateillä 1/19 (5 %) 2013 - -
Valtateitä, joissa 150 km vaatimus toteutettu 12/34 (35 %) 2014 - -
Kantateitä, joilla julkisia CBG-asemia 12/47 (26 %) 2017 +4 -
Maakuntia, joissa CBG-asemia kaikilla kantateillä 2/19 (10 %) 2013 - -
Maakuntia, joissa liikennebiokaasun tuotantolaitoksia 10/19 (53 %) 2017 +3 -
Kansainvälisiä metaaniliikenneyhteyksiä, joissa ajomatka korkeintaan 400 km 5 2017 +2 -
- näistä CBG100-asemien välisiä 4 2018 +1 +2

 

Indikaattori

2017 lopussa

Muutos 2017

 

Julkisia CBG-asemia

34

+10 (+42 %)

 

Julkisia CBG100-asemia

33

+9 (+38 %)

 

Julkisia LBG-asemia

0

-

 

Julkisten CBG-asemien operaattoreita

14

+7 (+100 %)

SE

Alueita, joissa julkisia CBG100-asemia

6/8 (75 %)

+3 (+100 %)

SE

Maakuntia, joissa julkisia CBG100-asemia

12/19 (63 %)

+4 (+50 %)

 

Kaupunkialueita, joissa julkisia CBG-asemia

19/37 (51 %)

+6 (+46 %)

 

Julkisia CBG-asemia kaupunkialueilla

27

+8 (+42 %)

 

Julkisia CBG-asemia sisältävien kaupunkialueiden väkiluku

2,6 miljoonaa

(+28 %)

 

- Sen osuus Suomen väkiluvusta

47 %

(+28 %)

 

TOP10-kaupunkeja, joissa julkisia CBG-asemia

8 (80 %)

+3 (+60 %)

 

TOP20-kaupunkeja, joissa julkisia CBG-asemia

13 (65 %)

+6 (+86 %)

 

Kaupunkialueiden ulkopuolisia kuntia, joissa julkisia CBG-asemia

4/244 (2 %)

+1 (+33 %)

 

Julkisia CBG-asemia kaupunkialueiden ulkopuolella

7

+2 (+40 %)

 

Alueita, joissa julkisia CBG-asemia kaikilla kaupunkialueilla

0/8 (0 %)

-

 

Maakuntia, joissa julkisia CBG-asemia kaikilla kaupunkialueilla

5/19 (26 %)

+2 (+67 %)

=SE

Alueita, joissa 150 km vaatimus toteutettu

1/8 (13 %)

-

 

Maakuntia, joissa 150 km vaatimus toteutettu

9/19 (42 %)

+3 (+50 %)

 

Valtateitä, joilla julkisia CBG-asemia

26/34 (68 %)

+3 (+13 %)

 

Julkisia CBG-asemia valtateiden varrella (korkeintaan 2 km etäisyydellä)

29

+8 (+38 %)

 

Maakuntia, joissa CBG-asemia kaikilla valtateillä

1/19 (5 %)

-

 

Valtateitä, joissa 150 km vaatimus toteutettu

12/34 (35 %)

-

 

Kantateitä, joilla julkisia CBG-asemia

12/43 (23 %)

+4 (+50 %)

=SE

 Lue lisää: https://www.cbg100.net/news/biokaasuasemaverkko-kasvoi-reilusti-vuonna-2017/

Taulukossa 3 annetaan julkisen CMG-asemaverkon toteutuksen tilanne kaupunkialueittain väkiluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Suomen yhteensä 37 kaupunkialueesta velvoite on toteutunut 20 kaupunkialueella (vihreä, sininen ja punainen teksti), joista 19 kaupunkialueella myös tavoite on toteutunut (vihreä ja sininen teksti), ja niistä 18 kaupunkialueella CBG100-asemilla (vihreä teksti). Kaupunkialueet määritellään asukastiheyden perusteella, ja ne eivät noudata kuntarajoja. Kunnan nimen jälkeen suluissa oleva luku kertoo väkiluvun mukaisen sijoituksen Suomen kuntien joukossa. Tavoitteen toteuttaneiden kaupunkialueiden yhteenlaskettu väkiluku on 2,6 miljoonaa, joka on 47 % Suomen väkiluvusta.

 

Taulukko 3. Kaupunkialueiden toteutus.

  Kaupunkialue Väkiluku Saavutettu Esimerkkikuntia CMG-
 asemia
CBG-asemia CBG100-asemia
1. Helsinki 1.232.000 Tavoite 2011 Helsinki (1), Espoo (2), Vantaa (4) 9 8 8
2. Tampere 328.000 Tavoite 2011 Tampere (3), Lempäälä (45) 3 3 3
3. Turku 262.000 Velvoite 2016 Turku (6) 1 0 0
4. Oulu 196.000 Tavoite 2017 Oulu (5) 1 1 1
5. Jyväskylä 122.000 Tavoite 2017 Jyväskylä (7) 2 1 1
6. Lahti 117.000 Tavoite 2011 Lahti (8) 1 1 1
7. Kuopio 87.000 ei Kuopio (9) 0 0 0
8. Pori 85.000 Tavoite 2017 Pori (11) 1 1 1
9. Vaasa 68.000 Tavoite 2017 Vaasa (15), Mustasaari (59) 1 1 0
10. Joensuu 67.000 ei Joensuu (12) 0 0 0
11. Lappeenranta 55.000 Tavoite 2011 Lappeenranta (13) 1 1 1
12. Kotka 52.000 Tavoite 2011 Kotka (19) 1 1 1
13. Rovaniemi 52.000 ei Rovaniemi (17) 0 0 0
14. Hämeenlinna 50.000 Tavoite 2017 Hämeenlinna (14) 1 1 1
15. Kouvola 49.000 Tavoite 2011 Kouvola (10) 1 1 1
16. Seinäjoki 49.000 ei Seinäjoki (16) 0 0 0
17. Hyvinkää 43.000 Tavoite 2011 Hyvinkää (24) 1 1 1
18. Porvoo 38.000 Tavoite 2011 Porvoo (21) 1 1 1
19. Mikkeli 37.000 Tavoite 2017 Mikkeli (18) 1 1 1
20. Kokkola 36.000 ei Kokkola (22) 0 0 0
21. Rauma 34.000 ei Rauma (27) 0 0 0
22. Lohja 33.000 Tavoite 2013 Lohja (23) 1 1 1
23. Kajaani 30.000 ei Kajaani (30) 0 0 0
24. Salo 30.000 ei Salo (20) 0 0 0
25. Imatra 29.000 Tavoite 2012 Imatra (40) 1 1 1
26. Riihimäki 28.000 Tavoite 2011 Riihimäki (38) 1 1 1
27. Kemi 27.000 ei Kemi (49) 0 0 0
28. Savonlinna 22.000 ei Savonlinna (32) 0 0 0
29. Forssa 22.000 Tavoite 2013 Forssa (67) 1 1 1
30. Pietarsaari 21.000 ei Pietarsaari (58) 0 0 0
31. Varkaus 20.000 ei Varkaus (50) 0 0 0
32. Raahe 19.000 ei Raahe (41) 0 0 0
33. Valkeakoski 17.000 ei Valkeakoski (52) 0 0 0
34. Tornio 17.000 ei Tornio (46) 0 0 0
35. Hamina 16.000 Tavoite 2013 Hamina (55) 1 1 1
36. Iisalmi 16.000 ei Iisalmi (47) 0 0 0
37. Heinola 15.000 ei Heinola (61) 0 0 0
  YHTEENSÄ 2.600.000 19 + 1 / 37   31 28 27

 

Taulukkoon 4 on koottu CBG-asemaverkon toteutuksen tilanne 20 väkiluvultaan suurimmassa kaupungissa sisältäen julkiset asemat, suuret yksityiset asemat sekä liikennebiokaasun tuotantolaitokset. Väkiluvut ovat vuodelta 2017. Julkisia CBG100-asemia sisältävien TOP20-kaupunkien (13 kpl) yhteenlaskettu väkiluku on 2,2 miljoonaa, mikä on 41 % Suomen väkiluvusta.

 

Taulukko 4. TOP20-kaupunkien toteutus.

  Kaupunki Väkiluku Julkisia CBG100-asemia 1.asema Asemia/
100.000 asukasta
Tuotannon aloitus Huom.
1. Helsinki 642.045 4 2011 0,62 - Tuotantoa oli 1941-1946, suuri yksityinen CBG-asema oli 2012-2017
2. Espoo 277.375 3 2011 1,08 2012  
3. Tampere 230.537 2 2011 0,87 -  
4. Vantaa 221.821 1 2017 0,45 -  
5. Oulu 201.124 1 2017 0,50 2017  
6. Turku 188.584 0 - 0 - CNG-asema 2016
7. Jyväskylä 139.260 1 2017 0,72 2017  
8. Lahti 119.395 1 2011 0,84 2014  
9. Kuopio 117.842 0 - 0 -  
10. Pori 84.779 1 2017 1,18 -  
11. Kouvola 84.548 1 2011 1,18 2011  
12. Joensuu 75.652 0 - 0 -  
13. Lappeenranta 72.685 1 2011 1,38 -  
14. Hämeenlinna 67.601 1 2017 1,48 -  
15. Vaasa 66.876 0 - 0 - Julkinen ja suuri yksityinen CBG-asema sekä tuotanto kaupunkialueella 2017
16. Seinäjoki 62.457 0 - 0 -  
17. Rovaniemi 62.037 0 - 0 -  
18. Mikkeli 54.390 2 2017 3,68 2017  
19. Kotka 53.730 1 2011 1,86 -  
20. Salo 53.188 0 - 0 -  
  YHT. 13/20   20 2011   2011  

 

Taulukko 5 kertoo toteutuksesta kaupunkialueiden ulkopuolella sisältäen julkiset biokaasuasemat ja liikennebiokaasun tuotantolaitokset. Osa taulukossa mainituista kunnista (Mikkeli, Lohja ja Mäntsälä) sisältyy osittain kaupunkialueille, mutta mainitut asemat eivät sijaitse kaupunkialueilla. Kunnan nimen jälkeen suluissa oleva luku kertoo väkiluvun mukaisen sijoituksen Suomen kuntien joukossa. Järjestys taulukossa on asetettu toteutusvuoden perusteella.

 

Taulukko 5. Toteutus kaupunkialueiden ulkopuolella.

  Kunta Väkiluku Saavutettu CBG100-
asemat
Asemia
yhteensä
Tuotannon
aloitus
1. Laukaa (64) 19.000 2004 Leppävesi 1 2002
2. Lohja (23) 47.000 2011 Muijala 1 -
=3. Uusikaarlepyy (131) 8.000 2014 Jepua 1 2014
=3. Joutsa (187) 5.000 2014 Joutsa 1 2014
5. Mäntsälä (54) 21.000 2014 Mäntsälä 1 -
=6. Mikkeli (18) 54.000 2017 Haukivuori 1 2017
=6. Kauhajoki (80) 14.000 2017 Kauhajoki 1 2017
  YHTEENSÄ 7       7 2002

 

Direktiivin velvoitteet eivät suoraan koske kaupunkialueiden ulkopuolisia kuntia, mutta niiden asemat vaikuttavat kokonaiskattavuuteen. Tavoitteena ei ole CBG-aseman perustaminen jokaiseen kuntaan, koska se ei ole tarpeen. Eräissä muissa kunnissa on yksityisiä CBG-asemia, mutta niitä ei taulukossa ole lueteltu.

 

Vasemmalla olevalla kartalla on väritetty tumman vihreällä ja sinisellä 42 kuntaa, jotka kokonaan tai osittain kuuluvat tavoitteen toteuttaneisiin kaupunkialueisiin (Taulukko 3). Sininen tarkoittaa, että alueella ei ole CBG100-asemia. Vaalean vihreällä on väritetty 4 kaupunkialueiden ulkopuolista kuntaa, joiden alueella on vähintään yksi julkinen CBG-asema (Taulukko 5). Punaisella on väritetty 7 kuntaa, jotka kokonaan tai osittain kuuluvat velvoitteen, mutta ei tavoitetta, toteuttaneisiin kaupunkialueisiin (Taulukko 3). Mustalla väritetyt 18 kuntaa kuuluvat kaupunkialueisiin, joissa velvoitetta ei ole toteutettu (Taulukko 3). Valkoiseksi on jätetty kunnat, jotka ovat kaupunkialueiden ulkopuolella ja joiden alueella ei ole julkisia CMG-asemia. Osassa niistä on yksityisiä CBG-asemia, mutta niitä ei karttaan ole merkitty.

 

Taulukko 6 kertoo julkisen CMG-asemaverkon velvoitteen toteutuksen tilanteesta maantieliikenteen pääväylillä eli kansainvälisen liikenteen Eurooppateillä sekä manner-Suomen valtateillä. Vaatimuksena on korkeintaan 150 km etäisyys julkisten asemien välillä. Tavoite on saavutettu 12 pääväylällä. Yhdelläkään pääväylällä ei ole toteutettu velvoitetta saavuttamatta samalla myös tavoitetta, ja jopa aina CBG100-asemilla. Näiden lisäksi 14 pääväylällä tavoite on toteutettu osittain, ja niistä yhdellä lähes kokonaan. Loput 8 pääväylää odottavat toteuttamisen käynnistämistä.

 

Taulukko 6. Toteutus maantieliikenteen kansainvälisillä ja kansallisilla pääväylillä.

Pääväylä Tilanne Asemat
E4 (Tornio) Toteuttaminen ei ole alkanut ei ole
E8 (Turku-Kilpisjärvi) Osittain toteutunut: Turku-Pori + Mustasaari-Uusikaarlepyy + Oulu Turku, Pori, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Oulu
E12 (3) (Helsinki-Vaasa) Pääosin toteutunut: Helsinki-Tampere + Mustasaari Helsinki, Vantaa, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Lempäälä, Tampere, Mustasaari
E18 (Naantali-Vaalimaa) Tavoite saavutettu 2011
5 CBG100-asemaa,
enimmäisetäisyys 130 km
Lohja, Espoo, Vantaa, Porvoo, Kotka
E45 (Kaaresuvanto-Kivilompolo) Toteuttaminen ei ole alkanut. ei ole
E63 (Turku-Sodankylä) Osittain toteutunut: Turku-Tampere + Jyväskylä Turku, Lempäälä, Tampere, Jyväskylä
E67 (Helsinki) Tavoite saavutettu 2011
2 CBG100-asemaa 7 km päässä
Helsinki (2)
E75 (4) (Helsinki-Utsjoki) + E6 (Utsjoki) Osittain toteutunut: Helsinki-Jyväskylä + Oulu Helsinki (2), Mäntsälä, Lahti, Joutsa, Jyväskylä, Oulu
1 (Helsinki-Turku) Tavoite saavutettu 2011
4 CBG100-asemaa,
enimmäisetäisyys 120 km
Helsinki, Espoo (2), Lohja
2 (Vihti-Pori) Tavoite saavutettu 2013
2 CBG100-asemaa,
enimmäisetäisyys 130 km
Forssa, Pori
5 (Heinola-Sodankylä) Osittain toteutunut: Mikkeli Mikkeli
6 (Loviisa-Kajaani) Osittain toteutunut: Kouvola-Imatra Kouvola, Lappeenranta, Imatra
7 (Helsinki-Vaalimaa) Tavoite saavutettu 2011
5 CBG100-asemaa,
enimmäisetäisyys 90 km
Helsinki (2), Porvoo, Kotka, Hamina
8 (Turku-Oulu) Osittain toteutunut: Turku-Pori + Mustasaari-Uusikaarlepyy + Oulu Turku, Pori, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Oulu
9 (Turku-Niirala) Osittain toteutunut: Turku-Tampere + Jyväskylä Turku, Lempäälä, Tampere, Jyväskylä
10 (Turku-Tuulos) Tavoite saavutettu 2013
2 CBG100-asemaa,
enimmäisetäisyys 90 km
Forssa, Hämeenlinna
11 (Tampere-Pori) Tavoite saavutettu 2014
2 CBG100-asemaa,
etäisyys 110 km
Tampere, Pori
12 (Kouvola-Rauma) Tavoite saavutettu 2014
3 CBG100-asemaa,
enimmäisetäisyys 140 km
Kouvola, Lahti, Tampere
13 (Nuijamaa-Kokkola) Osittain toteutunut: Lappeenranta-Jyväskylä Lappeenranta, Mikkeli, Jyväskylä
14 (Juva-Parikkala) Toteuttaminen ei ole alkanut ei ole
15 (Kotka-Mikkeli) Tavoite saavutettu 2011
3 CBG100-asemaa,
enimmäisetäisyys 110 km
Kotka, Kouvola, Mikkeli
16 (Ylistaro-Kyyjärvi) Toteuttaminen ei ole alkanut ei ole
18 (Jyväskylä-Vaasa) Osittain toteutunut: Jyväskylä + Mustasaari Jyväskylä, Mustasaari
19 (Jalasjärvi-Uusikaarlepyy) Osittain toteutunut: Uusikaarlepyy Uusikaarlepyy
20 (Oulu-Kuusamo) Osittain toteutunut: Oulu Oulu
21 (Tornio-Kilpisjärvi) Toteuttaminen ei ole alkanut ei ole
22 (Oulu-Kajaani) Osittain toteutunut: Oulu Oulu
23 (Pori-Joensuu) Osittain toteutunut: Pori + Jyväskylä Pori, Jyväskylä
24 (Lahti-Jämsä) Tavoite saavutettu 2011
1 CBG100-asema,
etäisyys 120 km
Lahti
25 (Mäntsälä-Hanko) Tavoite saavutettu 2011
3 CBG100-asemaa,
enimmäisetäisyys 80 km
Mäntsälä, Lohja (2)
26 (Hamina-Luumäki) Tavoite saavutettu 2013
1 CBG100-asema,
etäisyys 50 km
Hamina
27 (Kalajoki-Iisalmi) Toteuttaminen ei ole alkanut ei ole
28 (Kokkola-Kajaani) Toteuttaminen ei ole alkanut ei ole
29 (Tornio-Keminmaa) Toteuttaminen ei ole alkanut ei ole
YHTEENSÄ: 34 TOTEUTETTU: 12 30 + 1

 

Taulukko 7 kertoo toteutuksesta Suomen päätieverkon muilla väylillä eli kantatieverkossa sekä Ahvenanmaan pääteillä. Ne palvelevat ensisijaisesti maakunnallista liikennettä. Direktiivin velvoitteet eivät suoraan koske niitä, mutta niiden asemat vaikuttavat kokonaiskattavuuteen. Vuoden 2025 tavoitteena on, että jokaisella kantatiellä on vähintään 1 julkinen CBG-asema ja ainakin yhden Ahvenanmaan päätien varrelta löytyy julkinen CBG-asema. Ei ole tarpeen tavoitella samaa kuin valtateillä eli 150 km enimmäisetäisyyttä. Suomen 43 kantatiestä 12:lla on vähintään yksi julkinen CBG-asema. Ahvenanmaalta CBG-asemat puuttuvat kokonaan.

 

Taulukko 7. Toteutus Suomen päätieverkon muilla väylillä.

Tie Tilanne Asemat
Kantatie 44
(Kauhajoki-Sastamala)
Tavoite saavutettu 2017
1 CBG100-asema, enimmäisetäisyys 150 km
Kauhajoki
Kantatie 45
(Helsinki-Hyvinkää)
Tavoite saavutettu 2011
1 CBG100-asema, etäisyys 50 km
Helsinki
Kantatie 46
(Kouvola-Heinola)
Tavoite saavutettu 2011
1 CBG100-asema, etäisyys 70 km
Kouvola
Kantatie 50
(Helsinki-Kirkkonummi)
Tavoite saavutettu 2012
3 CBG100-asemaa, enimmäisetäisyys 15 km
Helsinki, Vantaa, Espoo
Kantatie 51
(Helsinki-Karjaa)
Tavoite saavutettu 2011
2 CBG100-asemaa, enimmäisetäisyys 60 km
Helsinki, Espoo
Kantatie 54
(Hollola-Tammela)
Tavoite saavutettu 2011
1 CBG100-asema, enimmäisetäisyys 60 km
Riihimäki
Kantatie 55
(Porvoo-Mäntsälä)
Tavoite saavutettu 2014
2 CBG100-asemaa, etäisyys 35 km
Porvoo, Mäntsälä
Kantatie 57
(Hämeenlinna-Pälkäne)
Tavoite saavutettu 2017
1 CBG100-asema, etäisyys 30 km
Hämeenlinna
Kantatie 62
(Imatra-Mikkeli)
Tavoite saavutettu 2012
2 CBG100-asemaa, etäisyys 140 km
Imatra, Mikkeli
Kantatie 65
(Tampere-Virrat)
Tavoite saavutettu 2014
1 CBG100-asema, etäisyys 100 km
Tampere
Kantatie 67
(Kaskinen-Seinäjoki)
Tavoite saavutettu 2017
1 CBG100-asema, enimmäisetäisyys 60 km
Kauhajoki
Kantatie 72
(Mikkeli-Suonenjoki)
Tavoite saavutettu 2017
2 CBG100-asemaa, enimmäisetäisyys 70 km
Mikkeli, Haukivuori
43, 52, 53, 58, 63, 66, 68, 69, 86 Ei toteutettu, mutta lähin CBG-asema alle 50 km päässä ei ole
40, 41, 56, 71, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
87, 88, 89, 91, 92, 93 ja 98
Ei toteutettu ja lähin CBG-asema yli 50 km päässä ei ole
Ahvenanmaan päätiet 1-4 Ei toteutettu ei ole
YHTEENSÄ: 47 TOTEUTETTU: 12 15

 

 

Direktiivin velvoitteet ovat kansallisia, eivät maakunnallisia, mutta toteutuksen seurannassa maakunnallinen kehitys on hyvä mittari. Alla olevalla kartalla ja taulukossa 8 esitetään tankkausverkon kattavuus maakunnittain erilaisin perustein.

Kartalla on väritetty vihreällä 12 maakuntaa, joiden alueella on julkisia CBG100-asemia. Niistä on tumman vihreällä väritetty 9 maakuntaa, joiden alueella etäisyys lähimpään julkiseen CBG-asemaan on korkeintaan 150 km. Se ei ole seurausta pelkästään kyseisten maakuntien alueella olevista asemista, vaan johtuu osittain naapurimaakuntien asemista. Vaalean vihreällä on väritetty 3 muuta maakuntaa, joista löytyy julkisia CBG100-asemia.

Kartalla punaisella väritetyssä maakunnassa ei ole julkisia CBG-asemia, mutta on julkisia CNG-asemia. Mustalla väritetyistä 6 maakunnasta julkiset CMG-asemat puuttuvat.

Taulukossa 8 kehitystä tarkastellaan tarkemmin sisältäen asemien lisäksi tuotantolaitokset. Viidessä maakunnassa kaupunkialuetavoite (Taulukko 3) on saavutettu niiden kaikilla kaupunkialueilla.

Kymenlaakso on ainut maakunta, jossa on julkisia CBG-asemia kaikilla sen kautta kulkevilla valtateillä (6 kpl; Taulukko 6). Kahdessa maakunnassa (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) on julkisia CBG-asemia kaikilla niiden kautta kulkevilla kantateillä (Taulukko 7).

Liikennebiokaasun tuotantolaitoksia on 10 maakunnassa.

 

Taulukko 8. Toteutus maakunnallisesti.

 

Maakunta

Tuotannon
aloitus

Julkisia CBG-asemia
(aloitus)

Asemia
kaikilla kaupunki-alueilla

Asemia kaikilla valtateillä

150 km tavoite toteutunut

1.

Keski-Suomi

2002
Laukaa

3 (2004)

Laukaa

2017

 

 

2.

Kymenlaakso

2011
Kouvola

3 (2011)

Kouvola

2013

2013

2011

3.

Uusimaa

2012
Espoo

13 (2011)

Helsinki

2013

 

2011

4. Pohjois-Pohjanmaa 2012
Haapajärvi

1 (2017)

Oulu

   

 

5.

Kanta-Häme

2013
Forssa

3 (2011)

Riihimäki

2017

 

2011

6.

Päijät-Häme

2014
Lahti

1 (2011)

Lahti

 

 

2011

7.

Pohjanmaa

2014
Jepua

2 (2014)

Uusikaarlepyy

 

 

2017

8.

Etelä-Savo

2017
Haukivuori

2 (2017)

Mikkeli

 

 

 

9.

Etelä-Pohjanmaa

2017
Kauhajoki

1 (2017)

Kauhajoki

 

 

2017

10.

Etelä-Karjala

 

2 (2011)

Lappeenranta

2012

 

2012

11.

Pirkanmaa

 

3 (2011)

Tampere

 

 

2011

12.

Satakunta

 

1 (2017)

Pori

 

 

2017

13. Kainuu 2016
Sotkamo
0      

14.

Varsinais-Suomi

 

 

 

 

 

=15.

Keski-Pohjanmaa

 

 

 

 

 

=15.

Lappi

 

 

 

 

 

=15.

Pohjois-Karjala

 

 

 

 

 

=15.

Ahvenanmaa

 

 

 

 

 

=15.

Pohjois-Savo

 

 

 

 

 

 

YHT.

10/19

12/19

5/19

1/19

9/19

2014 taulukossa oli mukana myös yksi yksityinen asema Helsingissä. Se on edelleen toiminnassa, mutta jätetty tästä taulukosta pois, koska siinä halutaan keskittyä julkiseen asemaverkkoon poikkeuksena maakunnat, joissa on vain yksityisiä asemia. Pohjois-Pohjanmaa on mukana, vaikka siellä ei enää vuoden 2016 lopussa ollut asemaa, koska siellä tapahtunut pioneerityö tulee muistaa.

Maakunta 1. asema Asemia 2016 Esimerkkikuntia Kattavuus Jalostamoita (1. käyttöön)
Keski-Suomi 2002 2 Laukaa, Jyväskylä, Joutsa 150.000 3 (2002)
Kymenlaakso 2011 3 Kouvola, Kotka, Hamina 160.000 2 (2011)
Uusimaa 2011 11 Espoo, Helsinki, Vantaa, Porvoo, Lohja, Hyvinkää, Mäntsälä 1.400.000 1 (2012)
Kanta-Häme 2011 2 Forssa, Riihimäki, Hyvinkää 40.000 2 (2013)
Päijät-Häme 2011 1 Lahti 100.000 1 (2014)
Pirkanmaa 2011 2 Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala 280.000  
Etelä-Karjala 2011 2 Lappeenranta, Imatra 90.000  
Pohjanmaa 2014 1 Uusikaarlepyy, Pietarsaari 10.000 1 (2014)
Pohjois-Pohjanmaa 2012
(yksityinen)
0   0 0 (2012)
Kainuu 2016 (yksityinen) 1 Sotkamo 10 1 (2016)
YHTEENSÄ 2002 25 Helsinki (1), Espoo (2), Tampere (3), Vantaa (4), Jyväskylä (7), Lahti (9), Kouvola (10), Lappeenranta (13), Kotka (19) > 2,2 milj. 11

 Lue lisää: https://www.cbg100.net/suomen-biokaasutankkausverkosto/kattavuus/

 

Taulukkoon 9 on koottu toteutus alueittain asemien käyttöönottojärjestyksessä. Suomen julkinen CBG-tankkausverkko ulottuu 6 alueelle. Vain 2 alueella CBG-infrastruktuurin toteuttamista ei lainkaan ole aloitettu. Saaria lukuun ottamatta 3 alueella enimmäisetäisyys lähimmälle julkiselle CBG-asemalle on korkeintaan 150 km. Se ei ole seurausta pelkästään kyseisillä alueilla olevista asemista, vaan myös naapurialueiden asemista.

 

Taulukko 9. Toteutus alueittain.

  Alue 1. CBG100-asema Julkisia CBG-asemia Julkisia asemia/100.000 asukasta 150 km
tavoite
toteutunut
1. Etelä-Suomi 1941 Helsinki (yksityinen)
2011 useita julkisia asemia
22 0,94 2012
2. Sisä-Suomi 2002 Laukaa (yksityinen)
2004 Laukaa (julkinen)
6 0,76  
3. Pohjois-Suomi 2012 Haapajärvi (yksityinen)
2017 Oulu (julkinen)
1 0,21  
4. Länsi-Suomi 2014 Jepua (julkinen) 3 0,68 2017
5. Itä-Suomi 2017 Haukivuori (julkinen) 2 0,36  
6. Lounais-Suomi 2017 Pori (julkinen) 1 0,14 2017
=7. Lappi - 0 0  
=7. Ahvenanmaa - 0 0  
  YHT. 6/8 1941 Helsinki (yksityinen)
2004 Laukaa (julkinen)
35   3/8

 

Metaani on ainut kansainväliseen liikenteeseen soveltuva puhdas käyttövoima, joten sen osalta EU:n puhtaan liikenteen infrastruktuuridirektiivissa edellytetään EU:n laajuisen julkisen asemaverkon rakentamista koko EU:n kattavan metaaniliikkuvuuden mahdollistamiseksi. Taulukossa 10 kuvataan maaliikenneyhteyksien kehitys Suomen ja naapurimaiden julkisten metaaniasemaverkostojen välillä. Vain Venäjän verkkoon on nykyään tarjolla alle 150 km yhteys, mutta myös Ruotsin verkkoon kaikkien tehdasvalmisteisten CMG-autojen biokaasutoimintamatka riittää. Norjan verkko tuli vuonna 2017 Oulun aseman avaamisen seurauksena biokaasutoimintamatkan sisälle joillekin harvoille automalleille: Suomeen merkkimaantuoduista kevyistä autoista 1 henkilö- ja 1 pakettiautomalli kykenevät siihen. Venäjän kautta Eestiin ajettaessa ei asemaväliä enää voi lyhentää, mutta kaikkien merkkimaahantuotujen CMG-automallien biokaasutoimintamatka riittää siihen. Vuonna 2018 Eestissä aloitettiin biokaasun liikennekäyttö, joten sinne saatiin CBG100-asemayhteys.

 

Taulukko 10. Kansainvälisten maaliikenneyhteyksien kehitys.

Suomen
CBG-yhteys-
asemat
Ruotsi Norja Venäjä Eesti
2004
Laukaa
1400 km
CBG100 Laukaa-
CBG100 Uppsala
1800 km
CBG100 Laukaa-
CBG100 Fredrikstad
420 km
CBG100 Laukaa-
CNG Pietari
 
2009 620 km
CBG100 Laukaa-
CBG100 Boden
1700 km
CBG100 Laukaa-
CBG100 Oslo
   
2011
Lappeenranta
(LPR)
  1200 km
CBG100 Laukaa-
CNG Hammerfest
200 km
CBG100 LPR-
CNG Pietari
540 km
CBG100 LPR-
CNG Tallinna
2012 Imatra        
2014
Uusikaarlepyy
(Jepua)
520 km
CBG100 Jepua-
CBG100 Boden
1100 km
CBG100 Jepua-
CNG Hammerfest
160 km
CBG100 LPR-
CNG Siestarjoki
350 km
CBG100 LPR-
CNG Narva
2017
Oulu
260 km
CBG100 Oulu-
CBG20 Boden

380 km
CBG100 Oulu-
CBG100 Skellefteå
800 km
CBG100 Oulu-
CNG Hammerfest
40 km
CBG100 Imatra-
CNG Antrea
 
2018       350 km
CBG100 LPR-
CBG100 Narva

 

Taulukossa 11 kuvataan kansainvälisten meriliikenneyhteyksien kehitystä metaanikäyttöisten autolauttojen välityksellä. Ruotsiin ja Eestiin on tarjolla yhteys fossiilimetaanikäyttöisillä laivoilla, mutta biokaasulaivayhteyksiä ei ole. Kuitenkin vuodesta 2018 alkaen Ruotsiin on päässyt osittain (keskimäärin n. 2 %) tuulivoimakäyttöisellä LNG-laivalla. Eestissä ensimmäiset biokaasuasemat avattiin vuonna 2018. Sekä Ruotsin että Eestin biokaasuasemaverkkoon ajomatka on alle 150 km.

 

Taulukko 11. Kansainvälisten meriliikenneyhteyksien kehitys. Etäisyydet tarkoittavat autoille jäävää ajomatkaa lähimpien biokaasuasemien välillä.

Autolautat Eurooppa-tieyhteys Suomen CBG-yhteysasemat Ruotsi Eesti
2013
LNG Viking Grace
Turku-Tukholma
E63/E20 2011
Lohja
130 km
CBG100 Lohja-
(LNG Turku-Tukholma)-
CBG100 Tukholma
 
    2013
Forssa
100 km
CBG100 Forssa-
(LNG Turku-Tukholma)-
CBG100 Tukholma
 
2017
LNG Megastar
Helsinki-Tallinna
E67 2011
Helsinki
  15 km
CBG100 Helsinki-
(LNG Helsinki-Tallinna)-
CNG Tallinna
2018
LNG/SV Viking Grace
Turku-Tukholma
    100 km
CBG100 Forssa-
(LNG/Tuuli Turku-Tukholma)-
CBG100 Tukholma
10 km
CBG100 Helsinki-
(LNG Helsinki-Tallinna)-
CBG100 Tallinna